Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronie Serwisu dostępnego pod adresem https://tanieautka.pl/, którego właścicielem i administratorem jest tanieautka.pl sp. z o.o., ul.Armii Krajowej 6B/3 50-541 Wrocław, NIP:8992915496, w szczególności określa zasady:
   1. korzystania z serwisu,
   2. zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego,
   3. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń,
   4. treści ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczanych w Serwisie tanieautka.pl,
   5. zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,
   6. odstąpienia od umowy.
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
   1. Administratora – Krystian Przytuła reprezentujący spółkę: tanieautka.pl sp. z o.o., ul.Armii Krajowej 6B/3 50-541 Wrocław, NIP:8992915496
   2. Serwis tanieautka.pl, Serwis lub Administaror serwisu – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą tanieautka.pl, reprezentowany przez Krystiana Przytułę(tanieautka.pl sp. z o.o., ul.Armii Krajowej 6B/3 50-541 Wrocław, NIP:8992915496), umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej tanieautka.pl;
   3. Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie tanieautka.pl takich jak np. przeglądanie lub dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych, w szczególności franczyzobiorcy, osoby prywatne, oraz komisy samochodowe;
   4. Partner serwisu – przedsiębiorca prowadzący komisy franczyzowe na podstawie umowy zawartej z Adminitsratorem Serwisu;
   5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
   6. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Serwis tanieautka.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej ogłoszeń motoryzacyjnych w ramach usługi „Dodaj ogłoszenie”.
 2. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala treść ogłoszenia motoryzacyjnego i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 3. Warunkami uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu tanieautka.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a także założenie Konta.
 4. Ogłoszenia motoryzacyjne prezentowane są w kolejności aktywacji usługi. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń motoryzacyjnych według kryteriów udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu.
 5. Usługa „Dodaj ogłoszenie” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia.
 6. Ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji usługi „Dodaj ogłoszenie” pojawia się na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania.
 1. ZASADY ZAKŁADANIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA
 1. Publikacja ogłoszeń motoryzacyjnych oraz korzystanie z innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia dostępnych na Serwisie tanieautka.pl wymaga utworzenia Konta.
 2. Utworzenie Konta i akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Serwisem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu email oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 4. Utworzenia konta jest darmowe.
 5. Poprzez założenie konta Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Serwisu.
 6. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Serwisem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@tanieautka.pl
 7. Jeżeli Użytkowik nie zalogował się na Konto przez okres 365 dni, od ostatniego logowania Konto Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń. Umowa zawarta pomiędzy Administratorem serwisu, a Uzytkownikiem wygasa.
 8. Administrator nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu spowodowany awarią lub  konfiguracją sprzętu Użytkownika.
 9. Podejmowanie przez Użytkownika czynności niezgodnych z Regulaminem oraz korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą skutkować zablokowaniem dostępu do Serwisu lu usunięciem Konta w serwisie.
 1. ZAWARCIE UMOWY
 1. Zawarcie umowy przez Użytkownika w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  1. poprawnej rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie tanieautka.pl
  2. akceptacji treści Regulaminu,
  3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Użytkownika przez Administratora Serwisu,
  4. wpisania kodu aktywacyjnego przesłanego.
 2. Administrator może uzależnić aktywowanie Konta Użytkownika oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu tanieautka.pl od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby Administratora Serwisu dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w ustawieniach Konta Użytkownika.
 3. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowym, chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem tego terminu.
 4. Po zawarciu umowy Adminitrator serwisu przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Użytkownika.
 1. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH
 1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma możliwość zamieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie tanieautka.pltreści i zdjęć na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Zamieszczenie treści, zdjęć na Serwisie tanieautka.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem
 3. Zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie jest darmowedla wszystkich zalogowanych Użytkowników przez pierwsze 2 miesiące od dnia założenia Konta w Serwisie.
 4. Zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego przez Partnera Serwisu jest darmowe w każdym czasie .
 5. Zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie, po upływnie terminu wskazanego w ust. 3, zależy od czasu emisji i podlega opłacie zgodnie z cennikiem stanowiąctym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W celu zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie tanieautka.plUżytkownik powinien:
  1. wypełnić formularz dostępny na stronie tanieautka.pl, tj. wpisać treść ogłoszenia motoryzacyjnego, dodać stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez Administratora serwisu,
  2. potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
  3. potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
  4. potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
  5. dokonać aktywacji usługi.
 7. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie winna być uiszczona przez Użytkownika w drodze przelewu za pośrednictwem systemu PayU.
 8. W trakcie składania zamówienia Administrator udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia, poprzez opcję „Edytuj ogłoszenie”.
 9. Użytkownik może edytować treść ogłoszenia motoryzacyjnego w trakcie emisji, usunąć swoje ogłoszenie motoryzacyjne z Serwisu lub przedłużyć czas emisji swojego ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia motoryzacyjnego wymaga ponownej aktywacji usługi.
 10. Administrator umożliwia Użytkownikom również korzystanie z funkcji w ramach usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”.
 11. Usługa „Ogłoszenie Wyróżnione” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia. Ogłoszenie motoryzacyjne z aktywowaną usługą „Ogłoszenie Wyróżnione” trafia automatycznie na pierwsze miejsce w danej sekcji według wskazań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. O pozycji w wyróżnionej strefie decyduje kolejność aktywacji usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, co oznacza że ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji tej usługi pojawia się na pierwszym miejscu listy i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje, cały czas pozostając w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia motoryzacyjnego.
 12. Korzystanie przez Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione” zależy od czasu emisji i podlega opłacie zgodnie z cennikiem stanowiąctym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 13. Korzystanie przez Partnera serwisu z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione” jest darmowe.
 14. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie motoryzacyjne staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia motoryzacyjnego, zostanie ono usunięte z bazy aktualnych ogłoszeń w Serwisie.
 15. Użytkownik, zamieszczając ogłoszenie w Serwisie tanieautka.pl, z chwilą umieszczenia w Serwisie jakichkolwiek utworów lub ich części, w tym w szczególności takich jak: teksty, jako całość, jak i ich poszczególne elementy, w tym elementy konstrukcji graficznej, nagłówki, fotografie, ilustracje, choćby miały postać nieukończoną, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) (zwanych dalej łącznie także Utworami), udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze. zm.), z Utworów choćby miały postać nieukończoną lub odpowiednio ich części, nieograniczonej co do czasu, terytorium ani liczby egzemplarzy, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w zakresie uzyskanej niniejszym licencji, na wszelkich warunkach wedle uznania Administratora, na następujących polach eksploatacji:

1.    utrwalania i zwielokrotniania Utworów, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalenie na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

2.    wprowadzania Utworów w całości lub w części do obrotu,

3.    wprowadzania Utworów w całości lub w części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub telekomunikacyjnej, w tym do Internetu,

4.    publicznego wykonania, nadawania, reemitowania i/lub publicznego odtwarzania Utworów w całości lub w części, wystawiania i/lub wyświetlania Utworów w całości lub w części,

5.    użyczania i/lub najmu Utworów w całości lub w części,

6.    publicznego udostępniania Utworów w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), rozpowszechnianie Utworów w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

7.    nadawania Utworów w całości lub w części za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (w jakimkolwiek systemie lub technologii), nadawania Utworów w całości lub w części za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii), równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Utworów w całości lub w części m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

8.    obróbki cyfrowej Utworów w całości lub w części w celu dostosowania do wymogów konkretnej strony internetowej, gazety, audycji telewizyjnej lub innej technologii przekazu,

9.    wykorzystania Utworów w całości lub w części w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych Utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

10.umieszczania Utworów w całości lub w części w bazach danych,

11.wykorzystania Utworów w całości lub w części, w celu promocji i reklamy Serwisu tanieautka.pl,

12.tworzenia i rozpowszechniania Utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Utworów w całości lub w części, tworzenia nowych wersji, opracowań i adaptacji, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzenia jakichkolwiek innych zmian w Utworów w całości lub w części, w tym do poprawiania błędów i korzystania z tych nowych wersji, opracowań i adaptacji Utworów na wskazanych powyżej polach eksploatacji.

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie wypowiadać licencji, o której mowa powyżej, ani że nie podejmie innych czynności zmierzających do pozbawienia Administratora praw, o których mowa powyżej, w okresie 1 roku od dnia umieszczenia Utworów w Serwisie.
 2. Nabycie przez Administratora praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą przekazania Utworów, bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
 3. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie w Serwisie tanieautka.pl, z chwilą umieszczenia w Serwisie tanieautka.pl jakichkolwiek Utworów oświadcza, że:

1.    ma pełne i wyłączne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania z Utworów obejmujące w szczególności prawo do udostępniania Utworów z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu oraz że Utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych w zakresie zapewniającym skuteczność rozporządzeń oraz upoważnień i zobowiązań dokonanych przez Użytkownika na rzecz Administratora,

2.    informacje zawarte w umieszczanym w Serwisie tanieautka.pl ogłoszeniu są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w publikowanym w Serwisie tanieautka.pl ogłoszeniu i przekazanych Utworach oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza jakiekolwiek roszczenia do Administratora, Użytkownik, po zawiadomieniu przez Administratora, na własny koszt i ryzyko, zwolni Administratora z wszelkiej odpowiedzialności i przejmie zobowiązania wobec osób trzecich zgłaszających roszczenia, a w razie ich spełnienia przez Administratora lub zasądzenia od Administratora zwróci Administratorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

20. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie w Serwisie tanieautka.pl, z chwilą umieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Utworów wyraża zgodę ich jego archiwizowanie przez Administratora Serwisu tanieautka.pl przez czas nieoznaczony.

21. Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez Administratora wszelkich praw i obowiązków, o których mowa powyżej, w tym w szczególności w ust. 15-20 niniejszego rozdziału, w całości lub w części, na osobę trzecią, w tym na udzielanie dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z Utworów, na wszelkich warunkach wedle uznania Administratora, bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, w tym w szczególności Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie tanieautka.pl, w całości lub w części, w tym w szczególności Utworów, w innych serwisach internetowych, w tym nienależących do Administratora, na warunkach wedle uznania Administratora, ale z wyłączeniem prawa do zaciągania  przez Administratora dodatkowych zobowiązań pieniężnych w imieniu Użytkownika.

 1. ZAKUP KREDYTÓW I PROMOCJA
  1. Użytkownik ma możliwość zakupienia kredytów w serwisie tanieautka.pl, które pózniej może wykorzystać w celu promocji swojego ogłoszenia na stronie głównej bądź w wynikach wyszukiwania.
  2. Użytkownik może zakupić kredyty za pomocą serwisu transakcyjnego przelewy24.
  3. Administrator ustala cenę 1 kredytu na 10 groszy.
  4. Administrator ustala ilość kredytów jaką użytkownik może wykorzystać do promowania ogłoszenia na stronie głównej serwisu przez:
   1. 7 dni – 50 kredytów
   2. 14 dni – 75 kredytów
   3. 30 dni – 99 kredytów
  5. Administrator ustala ilość kredytów jaką użytkownik może wykorzystać do promowania ogłoszenia w wynikach wyszukiwania przez:
   1. 7 dni – 20 kredytów
   2. 14 dni – 35 kredytów
   3. 30 dni – 50 kredytów
  6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykorzystanie serwisu przelewy24.
 2. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE tanieautka.pl ORAZ SERWISACH PARTNERSKICH
  1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń motoryzacyjnych.
  2. Treść zamieszczanego ogłoszenia motoryzacyjnego nie może być sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności ogłoszenia nie mogą dotyczyć przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w tym również przedmiotami pochodzących z przestępstwa.
  3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia motoryzacyjnego przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczonych w serwisie tanieautka.pl lub za brak zrealizowania niedojście do skutku tychże transakcji.
  4. Administrator serwisu ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie motoryzacyjne, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę lub narusza obowiązujące przepisy prawa albo postanowienia Regulaminu.
  5. Treść ogłoszenia motoryzacyjnego powinna zawierać jedynie informacje dotyczące bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu, w szczególności w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia motoryzacyjnego nie powinny być dołączne jakiekolwiek pliki graficzne nie będących zdjęciem oferty.
  6. Użytkownik zobowiązany jest wpisać ogłoszenie motoryzacyjne do kategorii będącej właściwą dla treści takiego ogłoszenia. W treści ogłoszenia Użytkownik obowiązany jest podać dane określające przedmiot, w tym w szczególności określić cenę.
  7. Użytkownik ma prawo do opublikowania jednego ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu. Administrator serwisu ma prawo do usunięcia powtarzających ogłoszeń tej samej treści bez powiadamiania Użytkownika.
  8. Użtkownik nie ma prawa do umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów, w tym w szczególności poprzez podanie ich nazwy. Ogłoszenia zawierające reklamy innych serwisów będą usuwane.
  9. Użytkownik nie ma prawa podejmować działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia motoryzacyjnego do bazy danych.
  10. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach motoryzacyjnych lub aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 3. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie.
 3. Użytkownik powinien przesłać odstąpienie od umowy na adres ul. Kłodnicka 7/7, 54-217 Wrocław. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator serwisu prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora serwisu, jako administratora danych osobowych, w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie (w celu obsługi zapytania w ramach formularza kontaktowego), w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych Administratora seriwsu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratra seriwsu znajduje się w Polityce Prywatności.
 1. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w zakresie wykonania przez Administratora serwisu świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy zgłaszać pod adresem e –mail: info@tanieautka.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres: ul. Kłodnicka 7/7, 54-217 Wrocław.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. O rozstrzygnięciu reklamacji Administratora serwisu poinformuje Użytkownika– pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie– zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 1. ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w siedzibie Administratora oraz na stronie Serwisu.
 2. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu.
 4. Zmiany regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z określonych Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem serwisu, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora serwisu usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie
 4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora serwisu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.tanieautka.pl, (dalej jako: „Serwis”).

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Administrator danych osobowych
 4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
 5. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych
 6. Zmiana Polityki Prywatności
 7. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 8. Komunikacja i Marketing
 9. Odbiorcy danych osobowych
 10. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 12. Okres przechowywania danych osobowych
 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis.

 1. Definicje

Na potrzeby tej Polityki prywatności poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Serwis  – strona WWW dostępna pod adresem https://tanieautka.pl/ i wszystkie usługi świadczone w domenie,
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda strony Serwisu, zamieszcza oferty, kontaktuje się z ofertodawcami,
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest tanieautka.pl sp. z o.o., ul.Armii Krajowej 6B/3 50-541 Wrocław, NIP:8992915496, Kontakt z Administratorem danych osobowy możliwy jest pod adresem: info@tanieautka.pl
 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
 2. dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez Państwa
 3. Podczas rejestracji w celu korzystania z usług oferowanych przez Serwis zbierane są następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu komórkowego,
 • dane dotyczące płatności, w szczególności dane karty kredytowej: imię i nazwisko posiadacza karty, data jej ważności, typ karty kredytowej i cztery ostatnie cyfry numeru karty,
 1. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbierane są wszystkie informacje przekazane przez Państwa podczas rozmowy lub w korespondencji z pracownikami Serwisu. W przypadku korzystania przez Państwa z Serwisu i pozostawienia swoich danych osobowych celem podjęcia kontaktu przez pracowników Serwisu lub ofertodawców, zbierane są dane osobowe przekazywane są przez Państwa w celu otrzymania oferty lub nawiązania z kontaktu.
 2. dane osobowe gromadzone w trakcie korzystania przez Państwa z Serwisu
 3. Podczas logowania do Serwisu gromadzone są szczegóły techniczne Państwa urządzenia, a także informacje na temat logowania w tym:
 • adres IP,
 • numer telefonu komórkowego,
 • informacje o lokalizacji,
 • informacje o strefie czasowej,
 • informacje o systemie operacyjnym,
 • data rejestracji,
 • data ostatniej zmiany hasła,
 • data ostatniego udanego logowania,
 • typ i rodzaj przeglądarki internetowej.
 1. Podczas Państwa aktywności w Serwisie zbierane są informacje dotyczące w szczególności:
 • stron, z których trafili Państwo do Serwisu,
 • daty wizyty,
 • wyniki Państwa wyszukiwań,
 • interakcje z reklamami,
 • czas trwania wizyty,
 • kolejność odwiedzania poszczególnych sekcji Serwisu.
 1. Serwis wykorzystuje cookies w celu zarządzania sesjami Użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych i dostarczania odpowiednich reklam. Więcej informacji na temat wykorzystania cookies znajduje się w Polityce cookies.
 1. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • zgody wyrażanej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia usług oferowanych przez Serwisu

W sytuacji zalogowania się na Stronę poprzez numeru telefonu komórkowego lub e-mail, zostanie wykorzystane Państwa imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail w celu zidentyfikowania Państwa jako Użytkownika i zapewnienia dostępu do naszego Serwisu.

W sytuacji dokonywania przez Stronę płatności w zależności od metody płatności mogą zostać Państwo poproszeni o podanie szczegółów płatności i karty kredytowej, które następnie zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia Państwa płatności. Informacji o Państwa karcie kredytowej nie są przechowywane, chyba że zostanie wybrana opcja zapisania takich informacji w celu ułatwienia powtarzających się płatności, bez konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem. W takich przypadkach przechowane jest: imię i nazwisko posiadacza karty, data ważności karty, typ karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty.

Państwa adres e-mail i numer telefonu komórkowego wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu propozycji i rekomendacji usług oferowanych przez Serwis.

Przetwarzanie w celu zwiększenia wygody korzystania z Serwisu

Serwis wykorzystuje dane o aktywności Użytkownika do:

 • oferowania Państwu spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z usług Serwisu,
 • określania jak długo i w jaki sposób Użytkownik porusza się po Serwisie, w celu poznania Państwa zainteresowań i poprawy oferowanych przez Serwis usług.

Serwis wykorzystuje dane dotyczące lokalizacji do wspierania rozwoju Serwisu oraz personalizacji treści kierowanych do Państwa.

Na podstawie informacji kontaktowych zawierających Państwa adres e-mail lub numer telefonu rozpoznawane są następujące urządzenia: komputer stacjonarny, telefon komórkowy i tablet, wykorzystywane przez Państwa w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala to łączyć Państwa aktywność w Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na rodzaj urządzenia.

.

Powyższe informacje przetwarzane są w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu poprawy i zwiększenia Państwa wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy zawartej przez Państwa z Serwisem.

W celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Serwis, w sposób odpowiadający Państwa potrzebom i według najwyższych standardów obsługi Użytkownika Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach.

W celu poprawy jakości oferowanych przez Serwis usług i zapewnienia, że pracownicy Serwisu dochowują najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów, wykorzystywane są nagrania rozmów lub korespondencja prowadzone z Państwem podczas rozpatrywania zgłoszenia, reklamacji lub odpowiadania na pytania. Powyższe kategorie informacji są wykorzystywane w szkoleniach dla pracowników oraz uwzględniane podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w opisanych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ulepszaniu jakości usług oferowanych przez Serwis oraz zapewnieniu najwyższych standardów jakości obsługi.

Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

Państwa numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń wykorzystywane są w celu administrowania i ochrony Serwisu, w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych.

.

Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Państwa wysyłane przez innych Użytkowników, Państwa komunikacja prowadzoną za pomocą funkcji czatu jest analizowana przez pracowników Serwisu. 

Aby zapobiegać oszustwom i celem ich wykrywania, wykorzystywane są algorytmy, które rozpoznają podejrzane zachowania Użytkowników na podstawie pewnych informacji, takich jak aktywność Użytkownika i publikowane treści. Może to prowadzić do zablokowania przez Serwis niektórych kont Użytkowników. Automatyczne blokowanie ma miejsce, gdy istnieje bardzo wysoki stopień pewności, że konto lub działanie są nieuczciwe. Jeśli w Państwa opinii Państwa konto zostało niesłusznie zablokowane, mogą Państwo skontaktować się z pracownikami Serwisu. W takim przypadku decyzja o zablokowaniu konta zostanie przeanalizowana przez pracowników Serwisu.

Informacje dotyczące urządzenia elektronicznego, z którego korzystają Państwo z usług oferowanych przez Serwis zbierane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapobieganie oszustwom w usługach oferowanych przez Serwis. Informacje, które są gromadzone obejmują identyfikator Użytkownika, adres IP, ustawienia języka urządzenia, markę i typ urządzenia, system operacyjny i wersję urządzenia, typ i wersję przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu urządzenia takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Informacje dotyczące urządzenia służą do określenia, czy to samo urządzenie jest używane, gdy Użytkownicy korzystają z usług oferowanych przez Serwis. Takie informacje kojarzone są z potencjalnym wynikiem oszustwa Użytkownika, w związku z którym konta niektórych Użytkowników mogą zostać zablokowane przez pracowników Serwisu.

Powyższe informacje przetwarzane są w celu należytego wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Serwisem, ulepszania usług oferowanych przez Serwis oraz w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapobieganiu nadużyciom, a także w celu poprawy ogólnej jakości i skuteczności oferowanych przez Serwis usług.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo mogą Państwo zostać o tym poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Serwisu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dokonane zmiany, mogą Państwo dokonać zamknięcia swojego konta.

 1. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Prawo dostępudo Państwa danych osobowych umożliwia otrzymanie informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Serwis, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.

 1. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora. W niektórych przypadkach realizując żądanie sprostowania danych osobowych niezbędna będzie weryfikacja poprawności nowych danych dostarczonych przez Państwa.

 1. Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych umożliwia żądanie usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Mają Państwo również prawo żądać od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowali Państwo przysługujące prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem lub jest zobowiązany do usunięcia Państwa danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych pozwala Państwu zwrócić się do Administratora żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:

 1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 5. Prawo do przenoszenia (art. 20 RODO)

Prawo do przenoszenia danych osobowych polega na możliwości żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. VI.Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje także, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego. Administratorowi wolno jednak kontynuować przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wykaże prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec przysługujących Państwu praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. VII.Prawo do wycofania zgody (art. 8 ust. 3 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja przysługujących Państwu praw jest bezpłatna. Nie ponoszą Państwo opłaty za realizację żadnych z praw opisanych powyżej.

 1. Komunikacja i Marketing

Pracownicy Serwisu będą kontaktować się z Państwem za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub za pomocą powiadomień w Serwisie. Celem dokonanej komunikacji jest:

 1. potwierdzenie dokonanej rejestracji,
 2. poinformowanie o aktywacji lub wygaśnięciu Państwa ogłoszenia,
 3. w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z usługami oferowanymi przez Serwis,
 4. przedstawienie oferty zgodnie z Państwa żądaniem,
 5. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie.

Komunikacja marketingowa przesyłana jest do Państwa, jeżeli zgłosili Państwo chęć otrzymywania takich informacji poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. W celu komunikacji marketingowej wykorzystany zostanie Państwa adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. W każdej chwili mają Państwo zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez wycofanie udzielonej zgody.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzysta Administrator świadcząc na Państwa rzecz usługi oraz prowadząc Serwis.

Przekazywanie przez Administratora Państwa danych osobowych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W sytuacji korzystania przez Administratora i Serwis z różnych usług, narzędzi i technologii oferowanych przez firmy mające swoją siedzibę poza Unią Europejską, podmioty te mogą gromadzić anonimowe dane na Państwa temat, a dane te mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W razie stwierdzenia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub uznania, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisu będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 3. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 4. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 5. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jestzgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Polityka cookies

Polityka cookies serwisu www.tanieautka.pl, (dalej jako: „Serwis”).

 1. Czym są cookies
 2. Funkcje cookies
 3. Rodzaje wykorzystywanych cookies
 4. Wyłączenie/zmiana plików cookies
 5. Zmiana Polityki cookies
 1. Czym są cookies

Cookies o niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy podczas jego odwiedzania i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych.

W  cookies składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki cookies możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Państwa urządzeń. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

 1. Funkcje cookies

Cookies pełnią wiele funkcji, w tym w szczególności:

 • ułatwiają poruszanie się po Serwisie,
 • pomagają w zarządzaniu Państwa preferencjami,
 • usprawniają funkcjonowanie Serwisu, bowiem dzięki cookies Serwis może gromadzić informacje dotyczące tego kiedy i przez jaki czas odwiedzają Państwo stronę Serwisu, informacje o historii Państwa przeglądarki oraz o preferencjach językowych,
 • pomagają w rozwijaniu środków bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie i wykrywaniu działań sprzecznych z prawem,
 • ułatwiają analizę dostępności Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności, a informacje te wykorzystywane są do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania usług świadczonych przez Serwis,
 • pomagają w dostarczaniu spersonalizowanych reklam.
 1. Rodzaje wykorzystywanych cookies

Serwis korzysta z następujących kategorii cookies:

 1. cookies stałe – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Państwa urządzenia i wykorzystywany zawsze podczas odwiedzin Serwis. Cookies pomagają Serwisowi zapamiętywać Państwa ustawienia i preferencje.
 2. cookies tymczasowe – ten rodzaj cookies pozostaje w archiwum cookies w Państwa przeglądarce przez czas pozostawania w Serwisie. Informacje otrzymywane w ten sposób pomagają w analizie ruchów sieciowych, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
 3. cookies reklamowe – ten rodzaj cookies pomaga dostarczać Państwu odpowiednie reklamy oraz umożliwia badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie reakcji na kierowaną do Państwa reklamę.  
 1. Wyłączenie/zmiana plików cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie Serwisu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzają się Państwo na użycie plików cookies. Ustawienia cookies zawsze mogą zostać zmienione z poziomu Państwa przeglądarki. Mogą Państwo również usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednakże powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

Mogą Państwo również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki. Przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Państwu informacje na temat tego, w jaki sposób można odrzucić, usunąć lub zablokować cookies.

Dodatkowo, mogą Państwo zmienić ustawienia urządzenia mobilnego wykorzystywanego w celu skorzystania z Serwisu w celu kontroli reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań.

 1. Zmiana Polityki cookies

Polityka cookies może być zmieniana lub aktualizowana. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki cookies zostaną udostępnione na głównej stronie Serwisu.

Zostań naszym partnerem

Skontaktuj się z biurem obsługi klienta

info@tanieautka.pl